Dormisne

56 tekstów – auto­rem jest Dor­misne.

* * *

Jes­tem.
Po­dartą księgą te­go wszys­tkiego, co na­zywasz dob­rem...- roz­sy­paną w skraw­ki Two­jego ciała.
Jes­tem.
Nat­chnieniem Twoich dłoni...- zas­tygłą rzeźbą Two­jego spojrzenia.
Jestem.
Mat­czy­nym po­całun­kiem na dob­ra­noc...- pieczęcią na­giego czoła Twoich myśli.
Jestem.
Wsty­dem Twoich uczuć...- zmarłym od­dechem serca. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 listopada 2014, 14:26

Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy, gdy na­wet je­go gniew do­tyka Cię w sposób intymny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 listopada 2014, 15:03

* * *

Prze­cież wiesz, że spłoniemy
ob­la­ni benzyną myśli
jak zrosze­ni potem
nar­ko­mani snów
A po­tem wzlecimy
i umażemy czar­nym po­piołem łez
nieboskłony życia i czasu
Tra­wią Nas demony
Roz­ry­wają Nasze umysły
przez śmier­telne or­gazmy oddechu
Dziś pobłogosławi Nas
Odmęt wieczności 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2014, 14:59

Moją Bib­lią są oczy blis­kich mi ludzi...- to z nich czy­tam jak wierzyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 czerwca 2012, 15:51

Łzy to sys­tem prze­ciw­pożaro­wy duszy... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 listopada 2011, 21:00

Zos­tałam wyp­ra­na z emocji...
W pral­ce ig­no­ran­cji, w proszku obojętności... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 2 listopada 2010, 19:56

Ko­bieta w miłości jest jak feniks...
Zaw­sze od­rodzi się z po­piołu klęski... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 października 2010, 23:15

Przez Ciebie mam ochotę dążyć do auto­des­truk­cji...złamać wszys­tkie za­sady...za­pom­nieć o wartościach...
Pow­strzy­muje mnie jed­nak sza­cunek...do sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 26 września 2010, 18:42

Bar­dzo trud­no wy­baczać in­nym...ale naj­trud­niej wy­baczać sa­memu sobie... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 września 2010, 13:54

Naj­trud­niej zam­knąć trud­ny roz­dział nasze­go życia...bo ten piękny za­myka się niepos­trzeżenie i bezpowrotnie... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 20 września 2010, 19:41
Dormisne

Kropla nie siłą drąży skałę lecz często spadając...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 listopada 2014, 14:26Dormisne do­dał no­wy tek­st Jestem. Po­dartą księgą te­go [...]

2 listopada 2014, 18:52marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa miłość jest wte­dy, [...]

2 listopada 2014, 16:40DorotaB sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa miłość jest wte­dy, [...]

2 listopada 2014, 15:03Dormisne do­dał no­wy tek­st Prawdziwa miłość jest wte­dy, [...]

1 listopada 2014, 20:24Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st Przecież wiesz, że spłoniemy ob­la­ni [...]

1 listopada 2014, 14:59Dormisne do­dał no­wy tek­st Przecież wiesz, że spłoniemy ob­la­ni [...]